Trường Tiểu Học Số 2 Hương Toàn, Hương Toàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GG7M+4VQ, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3557 357
Trang web huongtra.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 165.128.369, 10.753.474.039.999.900


Xem thêm:  Trường Tiểu Học Hòa Lợi, 3M74+QFQ, Nguyễn Văn Thành