Trường THCS Trương Công Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H5M2+9MV, Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3897 514
Trang web
Vị trí chính xác 105.834.842, 1.071.516.819


Xem thêm:  Trường THCS Bắc Sơn, Trần Thành Ngọ