Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 Ba Cu, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3858 805
Trang web
Vị trí chính xác 10.353.180.799.999.900, 10.708.686


Xem thêm:  Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng, Máy Tơ