Trang Beauty Salon Quận 12 – Dạy Nghề Nail – Nối Mi Uy Tín

Thông tin chi tiết

Địa chỉ D31 Hoa Phượng KDC Hiệp Thành City,P.Hiệp Thành,Q.12, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0792 424 277
Trang web
Vị trí chính xác Phường 8, 0tPzYtOaGKes5NoP5_iSoAo,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQ8BcIyAQoAA,320 Bình Giã,Phường 8,Thành phố Vũng Tầu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,10.361635699999999,107.09333529999999,0xffffff5d3dbded1:0xd8f38a6898455203,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu,,,Phường 8, Thành phố Vũng Tầu,,,,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu, 320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQwaQDCNYEKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQwaQDCNcEKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQwaQDCNgEKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQwaQDCNkEKAM,,,,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQ0JcGCNUEKAw,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o,10,12,,,912.6167,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o=w80-h106-k-no,Ảnh,864,1152,80,92,,3,107.09324799999999,10.361642,0,90,864,1152,75,0tPzYtOaGKes5NoP5_iSoAo,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQzCcI2wQoAA,,,,,0xffffff5d3dbded1:0xd8f38a6898455203,,320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o,10,3,1152,864,,,2,,,10.361642,107.09324799999999,2,,,1,2,,,photos:local_universal_rap_on_boq,6,7,4,1,3,,,2021,8,6,14,1,,,,,,,1152921460916608721,-2813753160340516349,,pArUqxUm2E4,1,,0tPzYtOaGKes5NoP5_iSoAo,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAFCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,,1,1,0,,0,1,,320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=15632990913369035267&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQ_1kI3gQoEA,,,,,,,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu (Chủ sở hữu),,,,,,,111370923761389953813,,,,1,,,,,,1,,,,,AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o,10,12,,,912.6167,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o=w86-h114-k-no,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu,864,1152,86,86,,3,107.09324799999999,10.361642,0,90,864,1152,75,0tPzYtOaGKes5NoP5_iSoAo,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQzCcI3AQoDg,,,,,0xffffff5d3dbded1:0xd8f38a6898455203,,320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o,10,3,1152,864,,,2,,,10.361642,107.09324799999999,2,,,1,2,,,photos:local_universal_rap_on_boq,6,7,4,1,3,,,2021,8,6,14,1,,,,,,,1152921460916608721,-2813753160340516349,,pArUqxUm2E4,AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o,10,12,,,912.6167,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o=w408-h544-k-no,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu,864,1152,408,240,,3,107.09324799999999,10.361642,0,90,864,1152,75,0tPzYtOaGKes5NoP5_iSoAo,0ahUKEwjTy5SX0Lz5AhUnFlkFHWe8BKQQzCcI3QQoDw,,,,,0xffffff5d3dbded1:0xd8f38a6898455203,,320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipMrU-6xVfE3H73HsK9703Yn5ZxW_6uqP0iXfy6o,10,3,1152,864,,,2,,,10.361642,107.09324799999999,2,,,1,2,,,photos:local_universal_rap_on_boq,6,7,4,1,3,,,2021,8,6,14,1,,,,,,,1152921460916608721,-2813753160340516349,,pArUqxUm2E4,,,,,,ChIJ0d7b0_X__w8RA1JFmGiK89g,,,,Phường 8, Thành phố Vũng Tầu,320 Bình Giã,320 Bình Giã,Bà Rịa – Vũng Tàu,,,,,,,,,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu,,,188,187,,186,/g/11nnv_33wv,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,Ok4KTCJIR-G7mWkgxJDhuqd1IETGsOG7oW5nIFNpbmggVsWpbmcgVMOgdSBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFtKAI&pcl=lp,,,,,,,,,7,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu,320 Bình Giã,Phường 8,Thành phố Vũng Tầu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,2,Gội Đầu Dưỡng Sinh Vũng Tàu, 320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,1,320 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,4,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,Phường 8, Thành phố Vũng Tầu,320 Bình Giã,320 Bình Giã,Bà Rịa – Vũng Tàu,,Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.361635699999999,107.09333529999999,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=15632990913369035267&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0xffffff5d3dbded1:0xd8f38a6898455203,,,/g/11nnv_33wv,ChIJ0d7b0_X__w8RA1JFmGiK89g
Xem thêm:  Trung Tâm Hoa Ngữ Bà Rịa Vũng Tàu