Tiệm Cơm Phú Lai, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 13 Trương Quyền, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3812 429
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.810.299.999.900, 1.060.888.562


Địa chỉ Tiệm Cơm Phú Lai ở đâu?

13 Trương Quyền, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Cơm Phú Lai như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-15:00], Thứ Bảy:[08:00-15:00], Chủ Nhật:[08:00-15:00], Thứ Hai:[08:00-15:00], Thứ Ba:[08:00-15:00], Thứ Tư:[08:00-15:00], Thứ Năm:[08:00-15:00]

Mạng xã hội của Tiệm Cơm Phú Lai là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Lotteria-Coop-T%25C3%25A2y-Ninh-2183951045077200/posts/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Văn hóa Du lịch Không Gian Xưa