Quán Sushi Family, Phường 14

Thông tin chi tiết

Địa chỉ C200 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 972 08 61
Trang web
Vị trí chính xác 107.550.112, 1.067.085.862


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TAKUMI, Thuận Phước