P&T Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 158 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3511 511
Trang web
Vị trí chính xác Phường 8, lyL0YsCYBLeliLMP46OPgAg,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQ8BcIzAEoAA,233 Thống Nhất Mới,Phường 8,Thành phố Vũng Tầu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJX6xvOuhvdTERkv2XJtR9NoU&q=Bar+Th%E1%BB%83+Thao+t%E1%BA%A1i+g%E1%BA%A7n+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba,+T%E1%BB%89nh+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u&authuser=0&hl=vi&gl=US,5 bài viết,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQ6W4I2gEoAA,,,,3.6,5,,,,,,,10.354517699999999,107.08722069999999,0x31756fe83a6fac5f:0x85367dd42697fd92,Tâm Biển,,,Phường 8, Thành phố Vũng Tầu,,,,Tâm Biển, 233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQwaQDCNwBKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQwaQDCN0BKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQwaQDCN4BKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQwaQDCN8BKAM,,,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQ0JcGCNsBKA0,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq,10,12,,,743.1381,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq=w122-h92-k-no,6 Hình ảnh,4032,3024,80,92,,3,107.08733866356083,10.354388670607255,0,90,4032,3024,75,lyL0YsCYBLeliLMP46OPgAg,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQzCcI4QEoAA,,,,,0x31756fe83a6fac5f:0x85367dd42697fd92,,233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq,10,3,3024,4032,,,2,,,10.354388670607255,107.08733866356083,2,,,2,2,,,photos:gmm_ios,6,7,4,1,3,,,2019,12,20,11,1,,,,,,,3563877723337108575,-8847746067788726894,,d7_zMr0O8hY,6,,lyL0YsCYBLeliLMP46OPgAg,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGARCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAAAAAAAAAEAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAABAAAAAABABAAAAAAAAIAABAAAAAABAAEAAAAAAAAAAAAAA,,,1,6,0,,0,6,,233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=9598998005920824722&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQ_1kI5AEoEQ,,,,,,0,0,3,1,1,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Tâm Biển (Chủ sở hữu),,,,,,,112436922146259493858,,,,1,,,,,,1,,,,,AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq,10,12,,,743.1381,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq=w114-h86-k-no,Tâm Biển,4032,3024,86,86,,3,107.08733866356083,10.354388670607255,0,90,4032,3024,75,lyL0YsCYBLeliLMP46OPgAg,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQzCcI4gEoDw,,,,,0x31756fe83a6fac5f:0x85367dd42697fd92,,233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq,10,3,3024,4032,,,2,,,10.354388670607255,107.08733866356083,2,,,2,2,,,photos:gmm_ios,6,7,4,1,3,,,2019,12,20,11,1,,,,,,,3563877723337108575,-8847746067788726894,,d7_zMr0O8hY,AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq,10,12,,,743.1381,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq=w408-h306-k-no,Tâm Biển,4032,3024,408,240,,3,107.08733866356083,10.354388670607255,0,90,4032,3024,75,lyL0YsCYBLeliLMP46OPgAg,0ahUKEwiAwLamm735AhW3EmIAHePRA4AQzCcI4wEoEA,,,,,0x31756fe83a6fac5f:0x85367dd42697fd92,,233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipOxXdYFyZrWnAy-yGmZAF_VZ13SkUzI6u_YKCDq,10,3,3024,4032,,,2,,,10.354388670607255,107.08733866356083,2,,,2,2,,,photos:gmm_ios,6,7,4,1,3,,,2019,12,20,11,1,,,,,,,3563877723337108575,-8847746067788726894,,d7_zMr0O8hY,,,,,,ChIJX6xvOuhvdTERkv2XJtR9NoU,,,,Phường 8, Thành phố Vũng Tầu,233 Thống Nhất Mới,233 Thống Nhất Mới,Bà Rịa – Vũng Tàu,,,,,,,,,Tâm Biển,,,188,187,,186,/g/11h7s46kzd,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OjQKMiIuVMOibSBCaeG7g24gQsOgIFLhu4thIC0gVsWpbmcgVMOgdSwgVmnhu4d0IE5hbSgC&pcl=lp,,,,,,,,,7,Tâm Biển,233 Thống Nhất Mới,Phường 8,Thành phố Vũng Tầu,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,2,Tâm Biển, 233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,1,233 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,4,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,Phường 8, Thành phố Vũng Tầu,233 Thống Nhất Mới,233 Thống Nhất Mới,Bà Rịa – Vũng Tàu,,Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.354517699999999,107.08722069999999,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=9598998005920824722&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x31756fe83a6fac5f:0x85367dd42697fd92,,,/g/11h7s46kzd,ChIJX6xvOuhvdTERkv2XJtR9NoU
Xem thêm:  Subin BBQ - Quán Nướng Hàn Quốc


Hình ảnh