Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Dầu Tiếng, Khu Phố 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7989+V2M, Khu Phố 4, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3561 159
Trang web
Vị trí chính xác Phú Chánh, yv7xYqKHAtiV8gL_xrm4Dw,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQ8BcISSgA,3M4J+JXQ, Unnamed Road,Phú Chánh,Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam,,,,,https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJr0RRninRdDERKTCZYe-1qo4&q=K%E1%BB%B9+S%C6%B0+t%E1%BA%A1i+g%E1%BA%A7n+Huy%E1%BB%87n+D%E1%BA%A7u+Ti%E1%BA%BFng,+T%E1%BB%89nh+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng&authuser=0&hl=vi&gl=GB,22 bài viết,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQ6W4IVygA,,,,4.3,22,,,http://stnmt.binhduong.gov.vn/,stnmt.binhduong.gov.vn,,,,AOvVaw0bDDXUxInRnqUptMPlxI4i,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQ61gIWCgN,,,,,11.0565875,106.68247649999999,0x3174d1299e5144af:0x8eaab5ef61993029,Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương,,,Phú Chánh, Tân Uyên,,,,3M4J+JXQ Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQwaQDCFsoAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQwaQDCFwoAQ,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQwaQDCF0oAg,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQwaQDCF4oAw,,,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQ0JcGCFooDw,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,,,,,,,1,,,AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU,10,12,,,136.42545,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU=w122-h92-k-no,Ảnh,9248,6936,80,92,,3,106.6827342880204,11.056776730827993,0,90,9248,6936,75,yv7xYqKHAtiV8gL_xrm4Dw,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQzCcIYCgA,,,,,0x3174d1299e5144af:0x8eaab5ef61993029,,3M4J+JXQ, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU,10,3,6936,9248,,,2,,,11.056776730827993,106.6827342880204,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2022,3,25,10,1,,,,,,,3563703181836895407,-8166514934543732695,,kQZh0MyXTTs,1,,yv7xYqKHAtiV8gL_xrm4Dw,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAFCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAA,,,1,1,0,,0,1,,3M4J+JXQ, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=10280229139165818921&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQ_1kIYygT,,,,,,1,1,1,6,13,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương (Chủ sở hữu),,,,,,,114354834256722945434,,,,1,,,,,,1,,,,,AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU,10,12,,,136.42545,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU=w114-h86-k-no,Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương,9248,6936,86,86,,3,106.6827342880204,11.056776730827993,0,90,9248,6936,75,yv7xYqKHAtiV8gL_xrm4Dw,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQzCcIYSgR,,,,,0x3174d1299e5144af:0x8eaab5ef61993029,,3M4J+JXQ, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU,10,3,6936,9248,,,2,,,11.056776730827993,106.6827342880204,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2022,3,25,10,1,,,,,,,3563703181836895407,-8166514934543732695,,kQZh0MyXTTs,AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU,10,12,,,136.42545,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU=w408-h306-k-no,Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương,9248,6936,408,240,,3,106.6827342880204,11.056776730827993,0,90,9248,6936,75,yv7xYqKHAtiV8gL_xrm4Dw,0ahUKEwiilJnwkLn5AhXYilwKHX9jDvcQzCcIYigS,,,,,0x3174d1299e5144af:0x8eaab5ef61993029,,3M4J+JXQ, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipMse1uDCBmGwvR2nJpd6Ly-ax0bGN-fVBLFruHU,10,3,6936,9248,,,2,,,11.056776730827993,106.6827342880204,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2022,3,25,10,1,,,,,,,3563703181836895407,-8166514934543732695,,kQZh0MyXTTs,,,,,,ChIJr0RRninRdDERKTCZYe-1qo4,,,,Phú Chánh, Tân Uyên,3M4J+JXQ, Unnamed Road,3M4J+JXQ, Unnamed Road,Bình Dương,,,,,,,SearchResult.TYPE_GOVERNMENT,SearchResult.TYPE_GOVERNMENT,VN,32,84,85,151,Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương,,,208,209,,572,/g/1td07f18,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bình Dương, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OlUKUyJPU-G7nyBUw6BpIG5ndXnDqm4gTcO0aSB0csaw4budbmcgVOG7iW5oIELDrG5oIETGsMahbmcgQsOsbmggRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbSgC&pcl=lp,,,,,,,,,7,Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương,3M4J+JXQ, Unnamed Road,Phú Chánh,Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam,2,3M4J+JXQ Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bình Dương, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,1,3M4J+JXQ, Unnamed Road, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam,4,Bình Dương, Việt Nam,Phú Chánh, Tân Uyên,3M4J+JXQ, Unnamed Road,3M4J+JXQ, Unnamed Road,Bình Dương,,Tân Uyên, Bình Dương,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Đang mở cửa,0,11,,4279795768,4286695829,2,,,,,,,11.0567767,106.68273429999999,CkBL4bu5IFPGsCB04bqhaSBn4bqnbiBIdXnhu4duIEThuqd1IFRp4bq_bmcsIFThu4luaCBCw6xuaCBExrDGoW5nkgEeY2l0eV9kZXBhcnRtZW50X29mX2Vudmlyb25tZW50,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=10280229139165818921&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=uk-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x3174d1299e5144af:0x8eaab5ef61993029,,,/g/1td07f18,ChIJr0RRninRdDERKTCZYe-1qo4
Xem thêm:  Công An Xã Tà Hine, Tạ Hine