Phà Tân Châu – Hồng Ngự

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT954, Phường Long Thạnh, Tân Châu, An Giang 02963, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3531 841
Trang web
Vị trí chính xác 107.965.315, 1.052.574.078


Xem thêm:  Bến đò Cá Lăng - bờ Bến Cát, Bến Cát