Nhà Nghỉ Dũng Linh, Hải Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1027 ĐT353, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3981 899
Trang web
Vị trí chính xác 207.886.435, 1.067.190.322


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà khách T5, Bắc Mỹ An