Linh Sơn Phước Trung tự, Thạnh Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 957H+R35, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 357 00 70
Trang web
Vị trí chính xác 11.364.501.299.999.900, 1.061.777.463


Địa chỉ Linh Sơn Phước Trung tự ở đâu?

957H+R35, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Linh Sơn Phước Trung tự như thế nào?

Thứ Bảy:[03:30-22:00], Chủ Nhật:[03:30-22:00], Thứ Hai:[03:30-22:00], Thứ Ba:[03:30-22:00], Thứ Tư:[03:30-22:00], Thứ Năm:[03:30-22:00], Thứ Sáu:[03:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bodhivangsa Pathi Vong (Khmer), Phường 10