Khách sạn Bộ Xây Dựng Vũng Tàu- Khu du lịch nghĩ dưỡng.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đặng Thùy Trâm, phường 08, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3581 823
Trang web
Vị trí chính xác Phước Trung, lfDzYujPBbWy5NoPj4is-AE,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8Q8BcImAIoAA,198 Bạch Đằng,Phước Trung,Tp. Bà Rịa,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJh82joEVzdTERdcwue1RtxG8&q=C%C3%B4ng+Ty+%C4%90i%E1%BB%87n+D%C3%A2n+D%E1%BB%A5ng+t%E1%BA%A1i+g%E1%BA%A7n+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+T%E1%BB%89nh+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u&authuser=0&hl=vi&gl=US,7 bài viết,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8Q6W4IpgIoAA,,,,4,7,,,http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/,sotttt.baria-vungtau.gov.vn,,,,AOvVaw3YrUqDOlN7F0Yf5zDygqDH,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8Q61gIpwIoDQ,,,,,10.4894453,107.1809359,0x31757345a0a3cd87:0x6fc46d547b2ecc75,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu,,,Phước Trung, Thành phố Bà Rịa,,,,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, 198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QwaQDCKkCKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QwaQDCKoCKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QwaQDCKsCKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QwaQDCKwCKAM,,,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8Q0JcGCKgCKA4,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ,10,12,,,730.8054,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ=w122-h92-k-no,6 Hình ảnh,3264,2448,80,92,,3,107.18093586313046,10.489445321392191,0,90,3264,2448,75,lfDzYujPBbWy5NoPj4is-AE,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QzCcIrgIoAA,,,,,0x31757345a0a3cd87:0x6fc46d547b2ecc75,,198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ,10,3,2448,3264,,,2,,,10.489445321392191,107.18093586313046,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2017,12,22,8,1,,,,,,,3563881423018642823,8053682243256634485,,QJsIXIkSbTs,6,,lfDzYujPBbWy5NoPj4is-AE,,EvgDKYQi49-NlUMIDwAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAgAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAGARCVCmEIuPfjZVD6AEAACAAAAADAAAAACAAQAAAAAAAAAABAAAACAAAAAAAACAAgAIAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAJAAAAAAAgAAAAAAAAAAA,,,1,6,0,,0,6,,198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=8053682243256634485&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8Q_1kIsQIoEg,,,,,,1,0,1,1,4,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu (Chủ sở hữu),,,,,,,105001746159221633555,,,,1,,,,,,1,,,,,AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ,10,12,,,730.8054,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ=w114-h86-k-no,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu,3264,2448,86,86,,3,107.18093586313046,10.489445321392191,0,90,3264,2448,75,lfDzYujPBbWy5NoPj4is-AE,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QzCcIrwIoEA,,,,,0x31757345a0a3cd87:0x6fc46d547b2ecc75,,198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ,10,3,2448,3264,,,2,,,10.489445321392191,107.18093586313046,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2017,12,22,8,1,,,,,,,3563881423018642823,8053682243256634485,,QJsIXIkSbTs,AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ,10,12,,,730.8054,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ=w408-h306-k-no,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu,3264,2448,408,240,,3,107.18093586313046,10.489445321392191,0,90,3264,2448,75,lfDzYujPBbWy5NoPj4is-AE,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8QzCcIsAIoEQ,,,,,0x31757345a0a3cd87:0x6fc46d547b2ecc75,,198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,Ảnh,,10,AF1QipO7n4mKLMdrSeBHjB0Bu44Fwu0n4az4DgHYukUZ,10,3,2448,3264,,,2,,,10.489445321392191,107.18093586313046,2,,,2,2,,,photos:gmm_android,6,7,4,1,3,,,2017,12,22,8,1,,,,,,,3563881423018642823,8053682243256634485,,QJsIXIkSbTs,,,,,,ChIJh82joEVzdTERdcwue1RtxG8,,,,Phước Trung, Thành phố Bà Rịa,198 Bạch Đằng,198 Bạch Đằng,Bà Rịa – Vũng Tàu,,,,,,,,,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu,,,188,187,,186,/g/1pp2v2vr0,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,”Kế bên sở Kế hoạch Đầu tư và sở Khoa học Công nghệ.”,,https://lh3.googleusercontent.com/a/default-user=s40-cc,,56594,,,,,,1,ChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUN5d1ozT2pBRRAB,,0ahUKEwio7vvN67z5AhU1GVkFHQ8ECx8Q-8IHCLMCKBQ,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OmgKZiJiU-G7nyBUaMO0bmcgVGluIC0gVHJ1eeG7gW4gVGjDtG5nIHThu4luaCBCw6AgcuG7i2EgLSBWxaluZyB0w6B1IELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHUsIFZp4buHdCBOYW0oAg&pcl=lp,,,,,,,,,7,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu,198 Bạch Đằng,Phước Trung,Tp. Bà Rịa,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,2,Sở Thông Tin – Truyền Thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, 198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,1,198 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,4,Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam,Phước Trung, Thành phố Bà Rịa,198 Bạch Đằng,198 Bạch Đằng,Bà Rịa – Vũng Tàu,,Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.4894453,107.1809359,Cl9Dw7RuZyBUeSDEkGnhu4duIETDom4gROG7pW5nIHThuqFpIGfhuqduIFRow6BuaCBwaOG7kSBWxaluZyBUw6B1LCBU4buJbmggQsOgIFLhu4thIC0gVsWpbmcgVMOgdVpeIlxjw7RuZyB0eSDEkWnhu4duIGTDom4gZOG7pW5nIHThuqFpIGfhuqduIHRow6BuaCBwaOG7kSB2xaluZyB0w6B1IHThu4luaCBiw6AgcuG7i2EgdsWpbmcgdMOgdZoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VONWQxb3pUMnBCUlJBQg,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=8053682243256634485&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x31757345a0a3cd87:0x6fc46d547b2ecc75,,,/g/1pp2v2vr0,ChIJh82joEVzdTERdcwue1RtxG8
Xem thêm:  Thanh Long Resort, Phường 2