Insider Cocktail Bar, Hồng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 687 67 46
Trang web
Vị trí chính xác 208.592.706, 1.066.813.129


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Kim Phát, Việt Nam