Gỏi Cá Nam Ô, Hòa Vang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bầu Bàng, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0702 362 797
Trang web
Vị trí chính xác 161.406, 1.080.429.839


Xem thêm:  Bò tơ 2 PHỆ, Hoà Cường Nam