Đan Viện Châu Sơn, Lạc Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RH5H+V45, Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3849 164
Trang web 0263 3830 289
Vị trí chính xác Tân Hà, Nhà thờ Tin Lành


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tu Viện Tâm Nguyện, Đạ Sar