Công Đoàn Trường Đại Học Tại Chức, Đổng Quốc Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMQW+933, Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3829 141
Trang web
Vị trí chính xác 208.383.979, 10.669.517.379.999.900


Xem thêm:  Trường Chính Trị Tô Hiệu, Đổng Quốc Bình