Chùa Thanh Sử

Thông tin chi tiết

Địa chỉ JGPM+FF6, Đường vào Trung Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0344 997 988
Trang web
Vị trí chính xác 206.361.541, 1.065.336.286


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bồ Đề, Bồ Đề