Chợ Nguyễn Tri Phương, Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nguyễn Quang Bích, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3611 826
Trang web
Vị trí chính xác 160.426.103, 10.821.202.319.999.900


Địa chỉ Chợ Nguyễn Tri Phương ở đâu?

Nguyễn Quang Bích, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Nguyễn Tri Phương như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-18:00], Thứ Ba:[05:00-18:00], Thứ Tư:[05:00-18:00], Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00], Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Nguyễn Tri Phương